Säännöt

Päivitetty 11.1.2021


§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Lancashire Heeler-yhdistys, sen kotipaikka on Espoo ja toiminta-alueena koko maa.§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää lancashirenkarjakoira- eli Lancashire Heeler-rodun harrastusta ja tehdä rotua tunnetuksi
 • edistää puhdasrotuisten ja terveiden Lancashire heelerien jalostusta
 • ohjata jäseniään koiriensa rodunomaiseen käsittelyyn ja pitoon

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • harjoittaa jalostusneuvontaa ja järjestää jalostustarkastuksia
 • järjestää pentuvälitystä
 • järjestää koiranäyttelyitä
 • järjestää kokeita ja kilpailuja
 • harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimia yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla

Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • hankkia varoja myös pienimuotoisella koiraharrastustarvikemyynnillä ja julkaisutoiminnalla
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Yhdistys toimi rotujärjestönsä, kotipaikkansa mukaisen kennelpiirin sekä koiraharrastuksen pääjärjestön, Suomen Kennelliiton jäsenenä. Hallituksen tai yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä muiden tarpeelliseksi katsomiensa yhdistyksien jäseniksi.§3 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosijäsenet, nuoriso-, perhe-, kunnia-, tuomari- ja ainaisjäsenet sekä kasvattajan ilmoittamat pennunostajajäsenet.

Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut 18 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäseneksi hyväksytään alle 18-vuotias henkilö, nuorisojäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta. Perhejäsen on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö, perhejäsen ei saa yhdistyksen jäsenlehteä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa yhdistyksen sen hetkisen liittymismaksun lisäksi kulloisenkin jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Kasvattaja voi ilmoittaa kasvattamiensa pentujen ostajat pennunostajajäseniksi ja maksaa heidän osaltaan kyseisen vuoden liittymismaksun, kasvattajan on toimitettava pennunostajajäsenen allekirjoittama kirjallinen suostumus jäsensihteerille, tällä kirjallisella suostumuksella pennunostajajäsen hyväksyy liittämisen yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa.

Uudet vuosijäsenet, nuorisojäsenet, perhejäsenet, ainais- ja pennunostajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty.

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksuista. Liittymismaksu maksetaan liityttäessä yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksu on maksettava vuosittain.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä tuomarijäseneksi kutsua tuomari, joka on tuomaritehtävissään ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tavoitteita. Kunnia- tai tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta he eivät suorita jäsenmaksuja.
§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, seuraavilla perusteilla

 • jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä
 • jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti
 • jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa
 • jos jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä
 • jos jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa

Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, hänelle ei toimiteta erottamisen jälkeen yhdistyksen lehteä eikä hänellä ole oikeutta jäsenmaksun palautukseen.§5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous, perhejäseniltä ei peritä liittymismaksua. Kasvattaja maksaa liittämästään pennunostajajäsenestä jäsenmaksuna kyseisen vuoden liittymismaksun. Ainaisjäsen suorittaa jäsenmaksuna liittymismaksun lisäksi kyseisen vuoden jäsenmaksun kymmenkertaisena.§6 Hallitus

Yhdistyksen hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja käytännön toimintaa.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja on erovuorossa vuosittain. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua koolle hallituksen sopimalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen antamia ohjeita. Hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita jäseniä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokoukseen voi yhdistyksen hallituksen päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä nuorisojäseniä lukuun ottamatta yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvan jäsenen osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Valtakirjaa ei voida käyttää tietoliikenneyhteyden kautta osallistuttaessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.§9 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. Tarvittavien kokousedustajien valinta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
 12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.§10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdessä tai sähköpostitse.§11 Yhdistyksen tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.§12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.§13 Muuten noudatettakoon yhdistyslakia