Poikkeusluvan hakeminen

Kasvattajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus anoa poikkeuslupaa Koirarekisteriohjeen määräyksistä ja rotukohtaisista erityisehdoista.

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen. Muistathan anoa lupaa hyvissä ajoin ennen astutusta, anomuksen käsittely vie aikaa sekä rotujärjestöllä että Kennelliitossa! Kennelliiton voimassaolevat toimintaohjeet poikkeusluvan suhteen löytyvät aina viimeisimmästä Koirarekisteri ohjeesta.

Poikkeuslupaa voi anoa, kun:
– haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja
– yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
– narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan (ns. toinen tiheä penikointi)

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta tai mikäli se ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. PEVISA-ohjelmiin ja risteytyksiin liittyvissä anomuksissa rotujärjestön tulee huomioida erityisesti se, täyttyvätkö rodun jalostuksen tavoiteohjelman terveyteen liittyvät suositukset.
Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Poikkeuslupa myönnetään yhdistelmälle eli anomuksessa tulee käydä ilmi sekä uroksen että nartun tarkat tiedot, kun lupaa haetaan roturisteytykseen tai kun halutaan poiketa PEVISA vaatimuksista. Vajaa anomus jää odottamaan täydennystä puuttuvien tietojen osalta eli kummankin/puuttuvan yhdistelmässä käytettävän vanhemman tietoja.

Toimi siis seuraavasti, kun haluat poikkeusluvan:
1. Kirjoita vapaamuotoinen anomus, josta ilmenee anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen kummatkin vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan. Mikäli tiedossasi on esim. terveys-, testi- tai koetuloksia, joita ei Koiranetissä näy, kannattaa ne toimittaa anomuksen liitteenä. Nartun tiheän pennutuksen yhteydessä muista eläinlääkärin lausunto.
2. Toimita anomus kaikkine liitteineen tai sen kopio jalostustoimikunnalle (postitse tai sähköpostilla) rotujärjestön lausuntoa varten. Jalostustoimikunta käsittelee anomuksen mahdollisimman nopeasti ja toimittaa oman lausuntonsa kasvattajalle mahdollisimman pian. Muista varata käsittelyä varten ainakin pari viikkoa.
3. Toimita anomus kaikkine liitteineen Kennelliittoon. Luvan saatuasi voit astuttaa nartun.